From my sky
* A t a q u e   n o  c o n s e n t i d o *

Photo by me.

* A t a q u e   n o  c o n s e n t i d o *

Photo by me.

  1. nekoinuki posted this